همایش رونمایی از کتاب پژوهش‌هایی در آثار علمی و فلسفی ابن‌سینا به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد

همایش بازتاب اندیشه‌های ابن سینا در غرب با نگاهی به کتاب پژوهش‌هایی در آثار علمی و فلسفی ابن سینا به همت دانشگاه علامه طباطبایی و با هم...

بازتاب اندیشه های ابن سینا در غرب با نگاهی به کتاب پژوهش‌هایی در آثار علمی و فلسفی ابن‌سینا به همت دانشگاه علامه‌طباطبایی

بازتاب اندیشه های ابن سینا در غرب با نگاهی به کتاب پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی ابن سینا به همت دانشگاه علامه طباطبایی و با همکاری ا...