پیشرفت علمی و دستیابی به توسعه‌ی پایدار مدیون کیفیت نظام آموزشی به‌ویژه در دوران پیش از دانشگاه است. از این رو، انتشارات رمز از بدو تاسیس فعالیت‌های خود را در حوزه‌ی آموزش و پرورش با جدیت و حساسیت خاصی دنبال کرده است و سعی کرده است با انتشار کتاب‌های آموزشی مناسب و سودمند برای دانش‌آموزان و معلمان در پیشرفت آموزش کشور سهمی مؤثر داشته باشد. سیاست انتشارات رمز در این حوزه مبتنی بر انتشار کتاب‌هایی است که فرآیند یاددهی-یادگیری را تسهیل کرده و در حیطه‌های دانشی، مهارتی و نگرشی –چه از نظر محتوا و چه از نظر رهیافت– دارای برتری بوده، باعث توسعه‌ی عمق‌بخشی به آموزش شده و به رشد و خلاقیت و پرورش و شکوفایی استعدادها توجه داشته باشد.

نمایش 1–12 از 76 نتیجه